[email protected] | 48 613-47-78

Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu.

Zwierzęta nie są zdolne do transportu gdy:

 • nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania się bez pomocy
 • mają poważną ranę otwartą lub wypadnięcie
 • są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu
 • są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie
 • są to świnie w wieku poniżej trzech tygodni, jagnięta w wieku poniżej tygodnia i jałówki w wieku poniżej dziesięciu dni, chyba ze są transportowane na odległość mniejsza niż 100 km
 • są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba ze towarzyszy im matka
 • są to zwierzęta z porożem w scypule
 • wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia.

NIE JESTEŚ PEWIEN? NIE TRANSPORTUJ!

!!!!!!  ZAKAZANE JEST  !!!!!

 • uderzanie lub kopanie zwierząt
 • stosowanie nacisku na jakąkolwiek część ciała w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie
 • zawieszanie zwierząt za pomocą środków mechanicznych
 • podnoszenie lub ciągnięcie zwierząt za głowę, uszy, rogi, nogi, ogon lub sierść lub obsługa w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie
 • stosowanie poganiaczy lub innych narzędzi z zaostrzonymi końcami
 • celowe uniemożliwianie przejścia zwierzętom kierowanym lub prowadzonym do jakiegokolwiek miejsca obsługi zwierząt.

Obgryzanie ogonów u świń jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Problem często ujawnia się dopiero po skumulowaniu się wielu różnych problemów.

Zgodnie z § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, przed wykonaniem zabiegu obcinania ogonków należy podjąć środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.

Konieczne jest przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia ryzyka wystąpienia obgryzania ogonków, aby móc opracować ewentualny plan działań zapobiegawczych.

Poniżej pełna treść wytycznych oraz opis materiałów wzbogacających

wytyczne – analiza ryzyka

wytyczne – materiały wzbogacające

Szczegóły ogłoszenia: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/bialobrzegi/referent,120043,v7

 

 

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce

Z uwagi na liczne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałej części Europy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach przypomina o

obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Zgłoszenie to można złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii osobiście, jak również za pośrednictwem poczty polskiej lub email: [email protected]. Można również wymagane dane podać telefonicznie pod nr. tel. tel./fax: 48 613 47 78
tel.: 48 613 29 45

 

Poniżej druk który, ułatwi zgłoszenie  miejsc utrzymania drobiu.

Zgłoszenie posiadania drobiu w chowie przyzagrodowym

Ogłoszenie

w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych
w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach
na rok 2023

                                                                                            Białobrzegi, dnia 24.11.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach:

na rok 2023 na terenie powiatu białobrzeskiego planowane są wyznaczenia do czynności określonych w art. 16 ust.1 pkt.1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, w następującym zakresie:

 1. Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. Badanie zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych,
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia,
 7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 9. Pobieranie próbek do badań,
 10. Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 11. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.
 12. Prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 13. Sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab.

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania.

 

Pierwszeństwo wyznaczenia mają pracownicy IW, niebędący pracownikami PIW, w który, ma nastąpić wyznaczenie

 

Obszar wykonywania powiat białobrzeski.

 

Wnioski o wyznaczenie Załącznik_nr_1_do_instrukcji_w_sprawie_wyznaczania_lekarzy_weterynarii_do_wykonywania_czynności_urzędowych (1) dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach oraz na stronie www.piwbialobrzegi.com.pl.

 

Osoby zainteresowane powinny w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2022 r. złożyć wnioski w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach wraz z wymaganymi dokumentami.

 

 

Termin rozpatrywania wniosków do dnia 16.12.2022 r.

Informujemy iż, szczepienie, znakowanie zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy wykonuje:

Lecznica Zwierząt

Lek. Wet. Tadeusz Żołyniak

Ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi

Tel. Kom. 607-099-054 , tel. 48- 613-23-45.

Skip to content