piwet@piwbialobrzegi.com.pl | 48 613-47-78

ZARZĄDZENIE  NR 3

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

 

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego Dz. U. Nr 27, poz. 182 zarządza się, co następuje:

§l.

Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2020, w dniach: 16 marca, 8 czerwca, 21 września, 1 grudnia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mając na uwadze problem szacunkowej % niskiej wyszczepialności psów przeciwko wściekliźnie Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przygotował akcję informacyjną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Wścieklizna to śmiertelna choroba, która może dotyczyć zarówno psów jak i ludzi, dlatego też  działania profilaktyczne opierające się na wykonywaniu obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie są niezmiernie istotne, gdyż regularne ich wykonywanie chroni przed  zachorowaniem nie tylko zaszczepionego psa ale również otaczających go ludzi.

Ogłoszenie o naborze dla lekarzy i techników weterynarii do czynności urzędowych z wyznaczenia w 2021 r.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że otwiera nabór na 2021r. dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii , do czynności urzędowych na terenie powiatu białobrzeskiego na podstawie art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. :

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,
 9. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 10. pobierania próbek do badań,
 11. sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 12. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

 

Wytyczne:

 1. Wnioski o zgłoszenie woli podjęcia czynności w drodze wyznaczenia wraz z załącznikami dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach oraz na stronie internetowej https://piwbialobrzegi.com.pl/
 2. Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach w terminie do 30.11.2020r.
 3. Ocena złożonych wniosków oraz przydział wyznaczeń w dniach 02.12.2020-04.12.2020r.

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o wyznaczenie winny przedstawić dodatkowo:

Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii , badanie okulistyczne oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Szkolenie okresowe BHP na stanowisku roboczym
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia
 • Kopię zaświadczeń o aktualnym prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopię ukończenia specjalizacji , szkolenia.

Osoba ubiegająca się o wyznaczenie winna posiadać odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego , nie może korzystać z warunków preferencyjnych przy opłacaniu składek . Wysokość składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w gospodarce narodowej.

* zgodnie z rozporządzeniem MRiRW  z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z dnia 29.04.2004 r. nr 89, poz.860).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach  informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi lub drogą e-mailową pod adresem: piwet@piwbialobrzegi.com.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby kontaktu z Administratorem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia korespondencji bądź dłużej, w przypadku nawiązania współpracy.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Załącznik 1 do wyznaczeń

W związku z zagrożeniem związanym z występowaniem KORONAWIRUSA SARS–CoV–2 w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz moich pracowników proszę o ograniczenie w najbliższym czasie ilości wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białobrzegach.
Prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub e-mailowy
z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Białobrzegach i przychodzenie jedynie w sprawach pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty.
Proszę pamiętać również o konieczności stosowania podstawowych zasad higieny oraz zachowania rozsądku w obliczu obecnej sytuacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Piotr Bielawski

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek: 08:00-16:00
Adres e-mail: piwet@piwbialobrzegi.com.pl
nr tel/fax: 48-613-47-78

Informacje dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow
hpai ulotka 1
hpai ulotka 2

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że w dniu 10 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10624 opublikowane zostało Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów białobrzeskiego, garwolińskiego i kozienickiego.

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/7708/

Informuję, że w dniu 4 września 2019 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE)2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w  odniesieniu do  afrykańskiego pomoru  świń  w niektórych państwach członkowskich.

W związku z powyższym od dnia 4 września 2019 r. obowiązuje nowy podział powiatu białobrzeskiego na strefy ASF:

STREFA NIEBIESKA

 • gmina Stromiec

STREFA CZERWONA

 • gmina Promna
 • gmina Białobrzegi

STREFA ŻÓŁTA

 • gmina Stara Błotnica
 • gmina Wyśmierzyce
 • gmina Radzanów

Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w strefach wyznaczonych w związku z wystąpieniem wirusa ASF – link do strony GIW

Link do mapy ASF:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Informuję, że w dniu 11 lipca 2019 r. opublikowana została Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1185 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z ww. Decyzją zmienił się zasięg stref na terenie powiatu białobrzeskiego tj:

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

 • GMINA STROMIEC 

STREFA ŻÓŁTA (obszar ochronny)

 • GMINA BIAŁOBRZEGI
 • GMINA PROMNA
 • GMINA WYŚMIERZYCE
 • GMINA STARA BŁOTNICA
 • GMINA RADZANÓW 

 Link do mapy obrazującej zasięg stref:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Informujemy, że  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Rolnicy mogą otrzymać na ten cel bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Nabór trwa do 27 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-27-lipca-trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-restrukturyzacje-malych-gospodarstw.html

W związku z okresem wakacyjnym oraz wzmożonym przemieszczaniem się osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi, informujemy, że zwierzęta powinny spełniać wymagania w zakresie: prawidłowego oznakowania, posiadania ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz posiadania aktualnie obowiązującego dokumentu identyfikacyjnego.

Więcej informacji w załączniku:

Skip to content