[email protected] | 48 613-47-78

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII w BIAŁOBRZEGACH

W oparciu o:

  • ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( t.j. Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 842 z późn. zm. )
  • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. 2008, Nr 227, poz.1505 )
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii ( Dz. Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3, dnia 11 marca 2010 r. )    ustalam ten regulamin:

I. Postanowienia ogólne.

§1

Regulamin organizacyjny zakreśla strukturę wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach zwanego dalej Powiatowym Inspektoratem.

§2

  1. Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako kierownik Powiatowego Inspektoratu, będący organem niezespolonej administracji rządowej, właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem powierzonych mu zadań i kompetencji ( jeżeli ustawa nie stanowi inaczej ), działający jako organ pierwszej instancji, przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  2. Powiatowy Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

II. Struktura wewnętrzna.

§3

W skład Powiatowego Inspektoratu wchodzą:

  1. zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;
  2. zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
  3. zespół do spraw finansowo-księgowych i spraw administracyjnych;
  4. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

§4

Realizację zadań zespołów, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, koordynują wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Inspektorzy Weterynaryjni.

III. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych.

§5

Należące do Powiatowego Inspektoratu zadania wykonują:

1. zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt / inspektorzy weterynaryjni / w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczania, oraz w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt w szczególności:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

2) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,

4) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5) kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku III lit. A ust. 6 – 8a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.);

6) sprawowanie nadzoru nad:

a) wprowadzaniem na rynek zwierząt

b) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

c) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

d) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

e) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

f) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

2. zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych/ inspektor weterynaryjny , kontroler weterynaryjny / w zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, jakością zdrowotną pasz i dobrostanem zwierząt, w szczególności:

1) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

2) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

3) sprawowanie nadzoru nad:

a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b) wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

e) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

4) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;

5) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

6) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

3. zespół do spraw finansowo-księgowych i spraw administracyjnych / główny księgowy, księgowy, sekretarz kierownika jednostki / w zakresie ustaw o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeks pracy i innych właściwych, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planów w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2) kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,

3) terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań,

4) kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, wydatków budżetowych i dochodów własnych jednostki,

5) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych,

8) prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

9) sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

10) potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

11) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i naliczenie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

12) obsługa systemu bankowego NPB VideoTel i system TREZOR,

13) sporządzanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego,

14) prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień,

15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy,

16) przygotowanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia,

17) obsługa decyzji personalnych,

18) prowadzenie spraw specjalnych,

19) prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,

20) zaopatrywanie PIW-tu we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp., niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania,

21) przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,

22) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,

23) wysyłanie korespondencji i przesyłek,

24) przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej,

25) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy.

4. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej / radca prawny / w zakresie prawodawstwa obowiązującego w działalności Inspektoratu Weterynarii, w szczególności:

1) udzielanie porad i konsultacji prawnych Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz pracownikom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

2) opiniowanie decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

3) sporządzanie projektów i opiniowanie zarządzeń wewnętrznych Powiatowego Lekarza Weterynarii,

4) opiniowanie umów zawieranych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) sporządzanie opinii prawnych na polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) zastępowanie powiatowego Lekarza weterynarii przed sądami i organami egzekucyjnymi,

7) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§6

1. Powiatowy Inspektorat może inicjować działalność informacyjną oraz popularyzować przepisy z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony zwierząt.

2. Do zadań Powiatowego Inspektoratu należy również wydawanie, na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową, opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

IV. Tryb i czas pracy.

§7

Załatwianie interesantów w godzinach 9:00 – 14:00.

§8

1. Prawo do podpisywania pism związanych z działalnością Inspektoratu mają:

– Powiatowy Lekarz Weterynarii,

– pracownicy w zakresie upoważnienia.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii może pisemnie upoważnić pracowników Powiatowego Inspektoratu do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

§9

Powiatowy Inspektorat prowadzi dokumentację i sprawozdawczość finansowo- księgową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 10

Powiatowy Inspektorat używa pieczęci dla korespondencji wychodzącej z Inspektoratu, o wzorze :

V. Postanowienia końcowe.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i z tym dniem przestaje obowiązywać Regulamin z dnia 22.06.2009r.

Ustalił:

W uzgodnieniu z:

………………… 2010r.

Skip to content